رهنمودهاي مقام معظم رهبري در زمينه استعدادهاي درخشان

اگر مشوقان و قدردانها و زمينه سازان و فراهم كنندگان وسايل براي اصحاب با استعداد نباشد، اين استعدادها هدر خواهد رفت و احيانا به دام ديگراني كه زرنگترند، خواهد افتاد كه اين هم يك خسارت است.

در دانشگاهها بايستي مراكز خاصي براي استعدادهاي درخشان باشد، بخشي از دانشگاه بخشي از مراكز تحقيقي بخشي از بودجه اي كه صرف اين كارها ميشود بايد براي اين صرف شود كه به ممتازان ميدان ميدان بدهند، چون ميدان دادن به آنها به نوبه خود كسان ديگري را تشويق مي كند. به ميدان وارد ميكند و دايره پيشرفت عملي را گسترش مي دهد.

مسئولان آموزش عالي بايد اولا تلاش بيشتر در فراهم آوردن زمينه هاي مناسب تر علمي و تحقيقي در مجامع علمي و دانشگاهي را فراهم سازند و ثانيا از فرار مغزها و دزديدن انديشمندان توسط كشورهاي غربي جلوگيري كنند و فضاي زندگي براي اساتيد و دانشجويان آنچنان بسته و تنگ نگردد و مشكلات زندگي و معيشتي آنها آنقدر پيچيده نباشد كه امكان سامان دهي آن نباشد تا از موقعيت بيگانگان در جذب عناصر با استعداد كه يك خطر براي حال و آينده كشور است جلوگيري بعمل آيد.

امروز جامعه اين سئوال را از مسئولان اجرايي دارد كه براي حل مشكلات شخصيت هاي علمي كه سرمايه هاي كشورند و فراهم آوردن امكانات تا آنها در خدمت به ميهن خود همچنان علاقمند باقي بماند و يا جذب نخبگان و اساتيد ايراني در خارج از كشور به ميهن خود تا چه اندازه برنامه ريزي كرده اند و موفق بوده اند؟ اين سئوال هنوز پاسخ داده نشده است.

اگر امكانات لازم فراهم شود جوانان ما ترجيح مي دهند در داخل كشور به فعاليتهاي علمي و تحقيقي بپردازند... و براي اين كار كه بيگانگان با طرح و برنامه به جذب افراد با استعداد مشغولند با ديگر از مسئولان آموزش عالي ميخواهند كه: مسئولان آموزش عالي با جديت هر چه بيشتر به تلاشهاي خود براي مقابله با اين خطر بالقوه ادامه دهند.