آيين‌‌ نامه تشكيل دفتر استعدادهاي درخشان دانشگاهها

 

      در اجراي ماده 2 آيين نامه تسهيلات آموزشي ويژه دانشجويان ممتاز مصوب جلسه مورخ 15/11/77 شوراي هدايت استعدادهاي درخشان و به منظور برقراري تسهيلات آموزشي و رفاهي براي دانشجويان ممتاز در دانشگاهها، طرح تشكيل دفتر استعدادهاي درخشان در حوزه معاونت آموزشي دانشگاهها تدوين و به مورد اجرا گذاشته مي‌شود.

فصل اول _ كليات

ماده 1_ دفتر استعدادهاي درخشان با هدف شناسايي، حمايت و هدايت دانشجويان ممتاز دانشگاه و فراهم كردن امكانات رفاهي و آموزشي براي اعتلاي سطح علمي آنان زير نظر معاونت آموزشي دانشگاه فعاليت مي‌كند.

ماده 2_ مسئول دفتر استعدادهاي درخشان يكي از اعضاي هيأت علمي دانشگاه است كه به پيشنهاد معاون آموزشي و حكم رئيس دانشگاه منصوب مي‌شود.

ماده 3_ تشكيلات اداري دفتر استعدادهاي درخشان متناسب با نياز و تعداد دانشجويان ممتاز دانشگاه با هماهنگي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي تدوين مي‌شود و به تصويب هيأت امناي دانشگاه مي‌رسد.

فصل دوم _ وظايف

ماده 4_ وظايف دفتر استعدادهاي درخشان عبارتند از:

_ شناسايي دانشجوياني كه در رشته‌هاي مختلف علمي مي‌توانند از آيين‌نامه‌ها و دستورالعملهاي مربوط به استعدادهاي درخشان استفاده كنند.

_ افزايش سطح علمي اين دانشجويان از طريق فراهم آوردن وسايل و امكانات لازم نظير تشكيل كلاس، شركت در سمينارها و كارگاههاي آموزشي و

_ اقدام و پيگيري اجراي بخشنامه‌ها و آيين‌نامه‌هاي مربوط به اين دانشجويان.

_ فراهم آوردن امكانات رفاهي از جمله خوابگاه و كمك هزينه تحصيلي با شرايط بهتر براي اين دانشجويان

_‌پيگيري و نظارت برهزينه كردن اعتبارات مربوط به استعدادهاي درخشان

_ فراهم كردن امكانات لازم براي شركت اين دانشجويان در كنفرانسهاي علمي و كارگاههاي آموزشي داخلي و خارجي.

_ برگزاري دوره‌هاي آموزشي ويژه براي اين دانشجويان در زمينه زبان خارجي، كامپيوتر و ساير زمينه‌هاي مورد نياز.

_ فراهم كردن زمينه استفاده اين دانشجويان از امكانات مراكز اطلاع رساني و مؤسسات پژوهشي.

_ هماهنگي لازم با معاونت پژوهشي دانشگاه به‌منظور حمايت از اجراي پژوهشهاي علمي توسط دانشجويان ممتاز دانشگاه.

_ اطلاع رساني به دانشجويان ممتاز دانشگاه براي آشنايي باآيين نامه‌هاي مربوط.

_ ارائه خدمات مشاوره‌اي به دانشجويان ممتاز دانشگاه.

_ برنامه‌ريزي مناسب براي تشويق مادي و معنوي اين دانشجويان.

_ فراهم آوردن امكان اعطاي بورس تحصيلي به استعدادهاي درخشان شاغل به تحصيل و دانش‌آموخته دانشگاهها.

_ معرفي و تقدير از دانشجويان داراي ابتكار، اختراع و نوآوريهاي علمي و فرهنگي در رسانه‌هاي گروهي.

_ ساير امور مربوط به هدايت و حمايت از استعدادهاي درخشان.

ماده 5_ اين طرح در 5 ماده در جلسه مورخ 23/8/79 شوراي هدايت استعدادهاي درخشان تصويب شد و از تاريخ ابلاغ قابل اجراست./ق