آيين نامة تشكيل شوراي هدايت استعدادهاي درخشان در آموزش عالي
مصوب ٦/٩/٧٥ شوراي عالي انقلاب فرهنگي

مادة ١:تعريف و هدف

براي نيل به هدف شكوفاسازي استعدادهاي درخشان در آموزش عالي، شورايي با عنوان شوراي هدايت استعدادهاي درخشان در آموزش عالي براي تعيين سياستها و راهنمائيهاي عملياتي و به اجرا در آوردن طرحهاي آزمايشي شكوفاسازي استعدادهاي درخشان در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي تشكيل مي شود. اين شورا براي ايفاي رسالتهاي خود با استفاده از اختيارات ويژه نسبت به وضع مقررات خاص و اطلاح آيين نامه ها و مقررات موجود اقدام مي كند.

مادة ٢: شرح وظايف و اختيارات شورا

١) تعيين سياستها و راهنمائيهاي عملياتي به منظور شكوفاسازي استعدادهاي درخشان در آموزش عالي

٢) تصويب طرحها، آيين نامه ها و برنامه هاي آموزشي خاص استعدادهاي درخشان.

٣) تصويب ضوابط و مقررات مورد نياز براي اجراي برنامه هاي مصوب.

٤) تعيين ضوابط و معيارهاي انتخاب دانشگاهها و مراكز اجرائي.

٥) صدور مجوز اجراي برنامه هاي خاص استعدادهاي درخشان به دانشگاهها و مراكز واجد شرايط.

٦) نظارت بر نحوة اجراي برنامه هاي مصوب و ارزيابي اثربخشي اجراي برنامه ها.

٧) فراهم ساختن امكانات لازم براي اجراي برنامه هاي مصوب و برطرف ساختن مشكلات موجود در اين زمينه.

٨) تصميم گيري درموردادامه، اصلاح و يا توقف اجراي برخي ازبرنامه ها برمبناي ارزيابيهاي بعمل آمده.

٩) تخصيص اعتبارات خاص پرورش استعدادهاي درخشان به دانشگاهها و مراكز اجرائي.

١٠) تشكيل كميته هاي تخصصي و كارشناسي براي تدوين و اطلاح برنامه هاي آموزشي و آيين نامه ها به منظور حل مسائل و مشكلات خاص اين دوره ها.

مادة ٣: تركيب اعضاي شورا

١) وزير فرهنگ و آموزش عالي، رئيس شورا.

٢) معاونان آموزشي وزارتين فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي.

٣) معاونان پژوهشي وزارتين فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي.

٤) رئيس سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران.

٥) رئيس سازمان سنجش آموزش كشور.

٦) دبير شوراي عالي برنامه ريزي.

٧) چهار نفر از اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات پژوهشي به پيشنهاد وزير فرهنگ و آموزش عالي و تأييد شوراي عالي انقلاب فرهنگي.

٨) دبير شورا.

تبصره ١) از افراد رديف ٧ يك نفر يا بيشتر بايد داراي تخصص در روانشناسي تربيتي باشد. احكام آنها را وزير فرهنگ و آموزش عالي صادركند.
تبصره ٢) دبيرخانه شورا در حوزة معاونت آموزشي وزارت فرهنگ و آموزش عالي تشكيل ميشود و دبير شورا به پيشنهاد معاون آموزشي و حكم وزير فرهنگ و آموزش عالي تعيين ميشود. تبصره ٣) جلسات شورا با حضور رئيس يا نايب رئيس شورا رسميت مي يابد و براي اتخاذ تصميم در هر مورد رأي موافق ٧ نفر از اعضاي شورا ضروري است.
مادة ٤: اين آيين نامه در ٤ ماده و ٣ تبصره در شوراي مشترك كميسيونهاي شوراي عالي بررسي و تأييدشد و در تاريخ ٦/٩/٧٥ به تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي رسيد و از تاريخ تصويب قابل اجرااست.