آيين نامه ها و دستورالعملهاي مصوب شوراي هدايت استعدادهاي درخشان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

 1. آيين نامه دوره دكتري پيوسته در رشته هاي خاص براي استعداد هاي درخشان

 2. آيين نامه تسهيلات آموزشي و پژوهشي براي دانشجويان ممتاز دوره هاي كارشناسي ارشد و دكتري

 3. آيين نامه امكان گذراندن درسهاي اضافي براي دانشجويان داراي استعدادهاي درخشان دوره كارشناسي ارشد

 4. آيين نامه نحوه پذيرش برگزيدگان جشنواره ها و مسابقات علمي در دوره هاي آموزش عالي

 5. آيين نامه بهره مندي دانشجويان داراي استعداد درخشان از كلاسهاي آموزش عالي آزاد

 6. آيين نامه اعطاي كمك هزينه و بورس تحصيلي به استعدادهاي درخشان در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي كشور

 7. آيين نامه ادامه تحصيل دانش آموختگان رتبه اول دوره كارشناسي

 8. آيين نامه ادامه تحصيل دانش آموختگان رتبه اول دوره كارداني

 9. آيين نامه تسهيلات آموزشي ويژه دانشجويان ممتاز

 10. آيين نامه تسهيلات پژوهشي ويژه دانشجويان ممتاز

 11. دستورالعمل اعطاء و بازپرداخت تسهيلات رفاهي به دانشجويان ممتاز و نمونه

 12. دستورالعمل چگونگي تحصيل همزمان در دو رشته تحصيلي

 13. دستورالعمل تسهيل در ادامه تحصيل دانشجويان كارداني بدون آزمون

 14. دستورالعمل اجرايي تشخيص اعتبار جشنواره ها و مسابقات علمي بين المللي

 15. دستورالعمل چگونگي شناسايي و معرفي نخبگان وظيفه

 16. دستورالعمل اعطاي تسهيلات آموزشي به دانشجويان برگزيده نمونه كشوري

 17. استفاده دانشجويان ممتاز زبانهاي خارجي از تسهيلات و آيين نامه هاي شوراي هدايت استعدادهاي درخشان

 18. مصوبه سي و سومين جلسه شوراي هدايت استعدادهاي درخشان آموزش عالي مورخ 13/12/82

 19. فهرست مسابقه ها، جشنواره ها و نمايشگاههايي كه مشمول دستورالعمل اجرايي تشخيص اعتبار نيستند

 20. دستورالعمل پذيرش برگزيدگان جشنواره ها و مسابقات علمي به مؤسسات عالي غيردولتي غيرانتفاعي