آيين نامه تسهيلات آموزشي دانشجويان شاهد و ايثارگر مصوبه جلسه 304
(شوراي عالي برنامه ريزي مورخ 16/7/1374)

 

آيين نامه تسهيلات آموزشي دانشجويان شاهد و ايثارگر كه به صورت تبصره هاي الحاقي به مواد آيين نامه آموزشي دوره كارداني و كارشناسي مصوب اسفندماه 1369 شوراي عالي برنامهريزي از طرف كميسيون تدوين آيين نامه ها پيشنهاد شده بود در جلسه 304 مورخ 16/7/1374 شوراي عالي برنامه ريزي در 16 بند به تصويب رسيد و از تاريخ تصويب قابل اجرا است.

1- تعريف

واژه هاي شاهد و ايثارگر در اين آيين نامه به شرح زير تعريف ميشوند:

الف- واژه شاهد به فرزند و زوجه شهيد، مفقود الاثر، اسير و جانباز 70 درصد و بالاتر اطلاق ميشود.

ب-واژه ايثارگر بر يكي از مصاديق زير اطلاق ميشود :

- رزمندهاي كه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه داشته باشد.

- جانبازي كه حداقل 25 درصد نقص عضو داشته باشد.

- آزادهاي كه حداقل شش ماه اسارت داشته باشد.

2- تبصره الحاقي به ماده 3

به دانشجوي جانبازي كه به علت ادامه درمان نتواند در مهلت تعيين شده براي ثبت نام مراجعه كند اجازه داده ميشود (مشروط براينكه گواهي پزشكي معتبري كه به تأييد كميسيون پزشكي و يا پزشك معتمد دانشگاه رسيده باشد ارائه نمايد) كه تا زمان حذف و اضافه انتخاب واحد كند.

3- تبصره الحاقي به ماده 11

دانشجويان شاهد و ايثارگر ميتوانند در هر نيمسال حداقل 10 واحد انتخاب نمايند.

4- تبصره الحاقي به ماده 11

دانشجوي شاهد و ايثارگري كه با گذراندن 8 واحد درسي فارغ التحصيل ميشود در صورتي كه ميانگين نمرات نيمسال ماقبل او حداقل 15 باشد ميتواند در دوره تابستاني حداكثر 8 واحد درسي انتخاب نمايد.

5- تبصره الحاقي به ماده 15

دانشجوي ايثارگري كه به دليل انجام معالجات پزشكي ناشي از صدمات جنگ نتواند در جلسه و يا جلسات امتحاني درس يا دروس گرفته شده شركت كند، با تأييد مدارك توسط كميسيون پزشكي يا پزشك معتمد دانشگاه، ميتواند طبق برنامه اي كه از طرف گروه آموزشي ذيربط تعيين ميشود حداكثر تا پايان نيمسال بعدي در امتحان آن درس يا دروس شركت نمايد در غير اينصورت درس يا دروس مذكور حذف ميشود.

6- تبصره الحاقي به ماده 16

تشخيص موجه يا غير موجه بودن غيبت دانشجويان شاهد و ايثارگر در كلاس درس و يا در جلسه امتحان با ستاد امور دانشجويان شاهد و ايثارگر دانشگاه ميباشد.

7- تبصره الحاقي به ماده 18

دانشجوي شاهد و ايثارگر ميتواند دو درس نظري خود را تا پنج هفته مانده به پايان نيمسال تحصيلي حذف نمايد مشروط براينكه تعداد واحدهاي باقي مانده او از 10 واحد كمتر نشود.

8- تبصره الحاقي به ماده 19

تشخيص قادر نبودن به ادامه تحصيل در نيمسال مورد نظر براي دانشجويان شاهد و ايثارگر با ستاد امور دانشجويان شاهد و ايثارگر دانشگاه ميباشد.

9- تبصره الحاقي به ماده 23

مدت زمان امتحان (ميان ترم و پايان ترم) براي دانشجويان جانباز با توجه به وضعيت جسماني آنها بنا به تشخيص كميسيون پزشكي يا پزشك معتمد دانشگاه و تأييد ستاد امور دانشجويان شاهد و ايثارگر دانشگاه حداكثر تا 2 برابر مدت زمان معمول آن قابل افزايش است.

10- تبصره الحاقي به ماده 26

نمرات مردودي سه درس دانشجويان شاغل به تحصيل جانباز با حداقل 35% جانبازي و زوجه جانباز 50% به بالا (وروديهاي 67 به بعد) در ميانگين نمرات آنان محسوب نميشود، مشروط بر اينكه نمرات هر يك از دروس مزبور پس از اخذ آنها در اولين فرصت ممكن و شركت در امتحانهاي آن كمتر از 12 نباشد.

12- تبصره الحاقي به تبصره ماده 33

در صورتي كه مرخصي براي درمان صدمات ناشي از جنگ باشد و مدت درمان بيش از يك ماه ادامه يابد و مدارك مربوط مورد تأييد كميسيون پزشكي يا پزشك معتمد دانشگاه باشد، آن نيمسال جزو سنوات تحصيلي دانشجو محسوب نميشود.

13- تبصره الحاقي به ماده 46

براي دانشجويان شاهد و ايثارگر نمرات دروس گذرانده شده كه در دانشگاه مقصد پذيرفته نشده است در ميانگين كل او محاسبه نميشود.

14- تبصره الحاقي به ماده 55

براي دانشجويان شاهد و ايثارگر گذراندن حداقل 14 واحد درسي كفايت ميكند.

15- تبصره الحاقي به ماده 56

دانشجويان شاهد و ايثارگر ميتوانند در صورت موافقت شوراي آموزشي دانشگاه فارغ از شرايط احراز رتبه نسبي، از مقطع بالاتر به مقطع پايينتر تغيير رشته دهند.

16- اين آيين نامه در 16 بند در جلسه شماره 304 مورخ 16/7/74 شوراي عالي برنامه ريزي به تصويب رسيد و با تصويب آن كليه مقررات مغاير لغو ميگردد و از تاريخ تصويب لازم الاجراست.

- تبصره الحاقي به ماده 65

دانشجويان شاهد و ايثارگر ميتوانند دروس مزبور را با رعايت ساير شرايط در دو نيمسال تكرار كنند.