آيين نامه نقل و انتقال دانشجويان شاهد در دانشگاههاي كشور

مقدمه

در راستاي فرمايشات مورخ 5/8/75 مقام معظم رهبري مبني بر بهبود بخشيدن به برنامه هاي آموزشي و فرهنگي فرزندان و همسران معزز شاهد با اولويت خاص و باعنايت به مصوبه مورخ 13/7/74 شوراي طرح و برنامه در خصوص تدوين آيين نامه نقل و انتقال فرزندان و همسران دانشجوي شاهد اين آئين نامه كه پس از تأييد ستادهاي مركزي شاهد وزارتين علوم و بهداشت و تصويب ستاد برنامهريزي در جلسه مورخ 4/11/75 به تصويب نهايي شوراي طرح و برنامه امور فرهنگي فرزندان معزز شاهد رسيد از نيمسال اول سال تحصيلي 77-76 در كلية دانشگاههاي كشور قابل اجراست.

لازم به ذكراست كه فرزندان و همسران معزز شاهد همانند ساير دانشجويان كشور از مزاياي آيين نامههاي جاري نقل    و انتقال علوم و بهداشت برخوردارند، لكن بدليل ضرورت حفظ انسجام و تجمع خانواده هائي كه در آنها يگانه فرزند ذكور و يا فرزندان اناث و همسر موفق به تحصيل در مراكز آموزش عالي ميشوند اين آيين نامه به صورت خاص براي اين قبيل خانواده ها از سوي شوراي طرح و برنامه امور فرهنگي شاهد تصويب و جهت اجرا ابلاغ ميگردد.

ماده 1:

تسهيلات موضوع اين آيين نامه تك فرزندان ذكور و كليه فرزندان اناث و همسران شاهد را در مقاطع مختلف تحصيلي در كلية دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي كشور شامل ميشود.

تبصره 1:

ساير فرزندان معزز شاهد در صورت درخواست ميتوانند از مزاياي آيين نامه هاي جاري نقل و انتقال وزارتين استفاده نمايند.

تبصره 2: دوره هاي دكتري تخصصي مشمول اين آيين نامه نخواهد بود.

ماده 2:

كلية دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي وابسته به وزارت علوم موظفند در هر سال تحصيلي با درخواست انتقال دانشجويان شاهد مذكور در ماده 1 اين آيين نامه پس از ثبت نام و در ابتداي ترم در شروع سال تحصيلي خارج از ضوابط نقل و انتقال آيين نامه آموزشي موافقت نمايند.

ماده 3:

حداكثر 2% سهميه پذيرش در هر مقطع تحصيلي ( كارداني، كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتراي غير تخصصي) در هر دانشگاه يا دانشكده تحت پوشش وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي جهت انتقال فرزندان و همسران شاهد جديدالورود موضوع ماده (1) در شروع هر سال تحصيلي اختصاصي مييابد.

تبصره 1:

در صورت عدم تكميل سقف 2% توسط دانشجويان جديدالورود، حداكثر تا سقف 5/0% از سهميه فوق به دانشجويان شاهد ورودي سالهاي قبل تخصيص مييابد.

تبصره 2:

ملاك تعيين ظرفيت پذيرش هر مقطع تحصيلي دفترچه راهنماي آزمون سراسري، دفترچههاي راهنماي آزمون كارداني به كارشناسي، كارشناسي به كارشناسي ارشد سال ورود دانشجو ميباشد.

تبصره 3:

با توجه به محدوديت ظرفيت دوره دكتري دندانپزشكي سهميه انتقالي دانشجويان شاهد در اين دوره تحت هر شرايطي از 2% تجاوز نخواهد كرد، بعبارت ديگر در صورت عدم تكميل و استفاده از سهميه 2% رشتههاي پزشكي و داروسازي، مازاد سهميه اين رشتهها قابل استفاده در رشته دندانپزشكي نخواهد بود.

ماده 4:

افراد واجد شرايط با تأييد و معرفي بنياد شهيد انقلاب اسلامي و از طريق معاونتهاي ذيربط در وزارتين علوم تحقيقات و فنآوري ، بهداشت درمان و آموزش پزشكي به دانشگاه مقصد معرفي خواهندشد.

ماده 5:

اين آيين نامه در 5 ماده و 5 تبصره در تاريخ 4/11/75 به تصويب رسيد./ق