آيين نامه آموزشي دوره هاي كارداني و كارشناسي پيوسته و كارشناسي ناپيوسته
(مصوب نهايي جلسه 399 مورخ 14/2/1376)

 

آيين نامه آموزشي دوره هاي كارداني و كارشناسي پيشنهادي كميسيون تدوين آيين نامه ها كه در جلسات 316 الي 339 شوراي عالي برنامه ريزي مورد بررسي و تصويب قرار گرفته بود در سيصدوسي و نهمين جلسه شوراي عالي برنامه ريزي مورخ 14/2/1376 در 12 فصل، 66 ماده و 48 تبصره به تصويب نهايي رسيد.

تعاريف | فصل اول | فصل دوم | فصل سوم | فصل چهارم | فصل پنجم | فصل ششم | فصل هفتم | فصل هشتم | فصل نهم | فصل دهم | فصل يازدهم | فصل دوازدهم