تعاريف

دراين آيين نامه تعاريف زير پذيرفته شده است:

1- دانشگاه: به همه دانشگاهها، مؤسسات آموزش عالي اعم از آموزشي و پژوهشي، روزانه و شبانه دولتي و غير دولتي دانشگاه گفته مي شود.

2- دانشكده: واحدي از يك دانشگاه است كه در رده خاصي از علوم فعاليت دارد. مانند دانشكده علوم، دانشكده برق، دانشكده الهيات و نظاير آن.

3- گروه آموزشي: گروه آموزشي واحدي از يك دانشكده يا دانشگاه است، كه در يك رشته خاص يا چند رشته متجانس فعاليت دارد. مانند گروه رياضي، گروه معارف اسلامي و نظاير آن.

4- گروه برنامه ريزي: منظور از گروه برنامه ريزي يكي از گروههاي نه گانه شوراي عالي برنامه ريزي است كه در وزارت فرهنگ و آموزش عالي استقرار دارند.

5- گروه آزمايشي: منظور از گروه آزمايشي يكي از گروههاي آزمايشي سازمان سنجش آموزش كشور در امتحانات سراسري دانشگاهها است، كه داوطلبان را بر حسب رشته هاي انتخابي به گروههاي خاص تقسيم مي كند.

6- دوره: منظور از دوره در نظام آموزش عالي، مدت زماني است كه دانشجو وارد دانشگاه شده و دريك رشته خاص تحصيل مي كند و در آن رشته فارغ التحصيل مي شود. مانند دوره كارداني، دوره كارشناسي و...

7- اداره آموزش: منظور از اداره آموزش يك واحد در يك دانشكده يا دانشگاه است كه همه امور آموزشي مربوط به دانشجويان از قبيل نام نويسي، انتخاب واحد، انجام امتحانات، جمع آوري نمرات و اعلام نتيجه را بر عهده دارد.

8- استاد: هر عضو هيأت علمي كه مسئوليت تدريس دروس نظري يا عمومي در دانشگاه بر عهده دارد استاد ناميده ميشود.

9- رشته: رشته يكي از شعب فرعي از گروههاي علمي (علوم پزشكي، علوم انساني، علوم پايه، فني و مهندسي، كشاورزي، هنر، تربيت معلم و علمي - كاربردي) است كه از لحاظ موضوع كاملا مشخص و از ديگر موضوعات متمايز بوده و حداقل به يك كارآيي مشخص مي انجامد. دروس مشترك در دو رشته متفاوت نبايد از 30 درصد واحدها در هر دو رشته تجاوز كند.

10- گرايش: هريك از شعب يك رشته كه ناظر بر يك تخصص باشد، گرايش ناميده مي شود. اختلاف دروس در دو گرايش از يك رشته نبايد از 7 درصد كل واحدهاي رشته كمتر و از 30 درصد كل واحدها بيشتر باشد.

تعاريف | فصل اول | فصل دوم | فصل سوم | فصل چهارم | فصل پنجم | فصل ششم | فصل هفتم | فصل هشتم | فصل نهم | فصل دهم | فصل يازدهم | فصل دوازدهم