فصل نهم : دانشجوي ميهمان

ماده 49:

در مواردي كه دانشجو به طور موقت، ناگزير به تغيير محل تحصيل خود باشد ميتواند با موافقت دانشگاههاي مبدأ و مقصد به عنوان دانشجوي ميهمان به طور موقت براي مدت معين محل تحصيل خودرا تغيير دهد.

ماده 50:

مهمان شدن دانشجو در يك دانشگاه، مشروط براين است كه دانشجو حداقل يك نيمسال تحصيلي خود را در دانشگاه مبدأ گذرانده باشد.

ماده 51:

مهمان شدن دانشجو در يك دانشگاه براي گذراندن يك يا چند درس به صورت تك درس بانظر دانشگاه مبدأ و موافقت دانشگاه مقصد بلامانع است.

ماده 52:

هر دانشجو در هر رشته مي تواند حداكثر يك نيمسال در دوره كارداني يا دو نيمسال در دوره در دوره كارشناسي، در يك دانشگاه به طور تمام وقت، به صورت مهمان تحصيل كند. در هر حال نبايد تعداد دروسي را كه دانشجو به صورت مهمان (چه به صورت تمام وقت و چه به صورت تك درس) در يك يا چند دانشگاه گذرانده است. از 40 درصد كل واحدهاي دوره تجاوز كند.

تبصره:

انتخاب واحد دانشجو چه به صورت تك درس و چه به صورت تمام وقت بايد بااطلاع گروه آموزشي دانشگاه مبدأ و طبق شرايط دانشگاه مقصد باشد.

ماده 53:

واحدهايي را كه دانشجوي مهمان در يك دانشگاه مي گذراند، عينا در كارنامه او در دانشگاه مبدأ ثبت ميشود و نمرات آنها در محاسبات ميانگين نيمسال و ميانگين كل او منظور خواهدشد.

ماده 54:

مدرك فراغت از تحصيل دانشجوي مهمان در هر صورت توسط دانشگاه مبدأ صادر ميشود.

تعاريف | فصل اول | فصل دوم | فصل سوم | فصل چهارم | فصل پنجم | فصل ششم | فصل هفتم | فصل هشتم | فصل نهم | فصل دهم | فصل يازدهم | فصل دوازدهم