فصل هفتم : مرخصي تحصيلي و انصراف از تحصيل

مرخصي تحصيلي

ماده 33:

دانشجو مي تواند درهر يك از دوره هاي كارداني و كارشناسي ناپيوسته براي 2 نيمسال متوالي يا متناوب از مرخصي تحصيلي استفاده كند.

تبصره:

مدت مرخصي تحصيلي، جزو حداكثر مدت مجاز تحصيل دانشجو در هر دوره محسوب مي شود.

ماده 34:

تقاضاي مرخصي تحصيلي بايد به صورت كتبي، حداقل دو هفته قبل از شروع نام نويسي هر نيمسال توسط دانشجو به اداره آموزش دانشكده يا دانشگاه تسليم گردد.

تبصره:

اداره آموزش موظف است پس از كسب نظر از گروه آموزشي ذيربط قبل از اتمام مهلت نام نويسي، موافقت يا عدم موافقت بادرخواست دانشجو را كتبا به وي ابلاغ نمايد.

انصراف از تحصيل

ماده 35:

ترك تحصيل بدون كسب اجازه از دانشكده محل تحصيل، انصراف از تحصيل محسوب مي شود و دانشجوي منصرف از تحصيل حق ادامه تحصيل ندارد.

تبصره:

در موارد استثنائي كه دانشجو ترك تحصيل خود را موجه مي داند بايد دلايل آنرا حداقل يك ماه قبل از پايان همان نيمسال به دانشكده ارائه دهد درصورت تأييد موجه بودن ترك تحصيل توسط دانشگاه آن نيمسال جزو مرخصي تحصيلي دانشجو محسوب مي شود.

ماده 36:

دانشجويي كه بخواهد از تحصيل منصرف شود بايد درخواست انصراف خود را شخصا به اداره آموزش دانشگاه تسليم نمايد اين دانشجو مجاز است فقط براي يكبار در فاصله يك ماه از تاريخ درخواست تقاضاي انصراف خود را پس بگيرد پس از انقضاي اين مهلت حكم انصراف از تحصيل وي صادر ميشود و دانشجو پس از آن حق ادامه تحصيل در آن دوره را ندارد.

تبصره 1:

دانشجوي منصرف از تحصيل موظف است به كليه تعهداتي كه در دوران تحصيل سپرده عمل كند.

تبصره 2:

تحصيل مجدد دانشجوي منصرف از تحصيل موكول به شركت و قبولي در آزمون سراسري بر اساس ضوابط مربوط است.

 

مرخصي تحصيلي همسر دانشجوي بورسيه و همسر كاركنان دولت

ماده 37:

دانشجويي كه به عنوان همسر يكي از كاركنان دولت يا همسر يكي از دانشجويان بورسيه به عنوان همراه به خارج از كشور اعزام ميشود، ميتواند با ارائه حكم مأموريت همسر وبه تشخيص و تأييد شوراي آموزشي دانشگاه علاوه بر استفاده از ميزان مرخصي استحقاقي در طول دوره تحصيل تا 4 سال ديگر نيز از مرخصي تحصيلي بدون احتساب در سنوات بهره مند گردد.

تعاريف | فصل اول | فصل دوم | فصل سوم | فصل چهارم | فصل پنجم | فصل ششم | فصل هفتم | فصل هشتم | فصل نهم | فصل دهم | فصل يازدهم | فصل دوازدهم