فصل ششم : ارزيابي پيشرفت تحصيلي دانشجو

معيارهاي ارزيابي

ماده 20:

ارزيابي پيشرفت دانشجو درهر درس براساس ميزان حضور و فعاليت در كلاس، انجام تكاليف درسي و نتايج امتحانات بين نيمسال و پايان نيمسال صورت ميگيرد و استاد هر درس مرجع ارزيابي دانشجو درآن درس است.

تبصره:

برگزاري امتحان پايان نيمسال براي هردرس الزامي است.

ماده 21:

معيارهاي ارزيابي پيشرفت تحصيلي دانشجو نمره درس است و نمرات دانشجو درهر درس به صورت عددي بين صفر تا بيست تعيين ميشود.

ماده 22:

حداقل نمره قبولي درهر درس 10 است. دانشجوئي كه درهريك از دروس الزامي مردود شود، دراولين فرصت ملزم به تكرار آن است. بااين حال نمرات كليه دروس اعم از قبولي و ردي دركارنامه دانشجو ثبت ودرمحاسبه ميانگين منظور ميشود.

تبصره:

اگر دانشجويي دريك درس اختياري مردود شد، به جاي آن درس ميتواند از جدول دروس انتخابي دربرنامه مصوب، درس ديگري را انتخاب كند.

 

درس ناتمام

ماده 23:

درموارد استثنائي نمره تمرين دبيري، كارآموزي و كارورزي، عمليات صحرايي، كار درعرصه و دروسي كه دربرنامه آموزشي مصوب، تؤام با پروژه ارائه ميشود. درصورتي كه به تشخيص استاد و تأييد گروه آموزشي مربوط، تكميل آنها درطول يك نيمسال تحصيلي ميسر نباشد، ناتمام تلقي ميگردد. نمره ناتمام بايد حداكثر تا پايان نيمسال بعد به نمره قطعي تبديل گردد.

اعلام نمرات

ماده 24:

استاد موظف است گزارش نمره نهايي هر درس را حداكثر ظرف 10 روز پس از برگزاري امتحان آن درس به اداره آموزش دانشكده يا واحد مربوط تسليم نمايد.

ماده 25:

اداره آموزش هردانشكده يا واحد ذيربط درهر دانشگاه موظف است نمرات دانشجويان راحداكثر تا دو هفته پس از برگزاري آخرين امتحان هر نيمسال و بعد از رسيدگي به اعتراضات دانشجويان ورفع اشتباهات احتمالي به آموزش كل دانشگاه تسليم نمايد.

تبصره:

نمره پس از اعلام به آموزش كل دانشگاه غيرقابل تغييراست.

ميانگين نمرات

ماده 26:

در پايان هرنيمسال تحصيلي، ميانگين نمرات دانشجو درآن نيمسال و ميانگين كل نمرات او تا پايان آن نيمسال و در پايان دوره تحصيلي، ميانگين كل نمرات دانشجو محاسبه ودر كارنامه وي ثبت ميشود.

تبصره 1:

براي محاسبه ميانگين نمرات، تعداد واحدهاي هردرس در نمره آن درس ضرب ميشود و مجموع حاصل ضربها در تمام دروسي كه دانشجو براي آنها نمره گرفته است (اعم از ردي يا قبولي) بر تعداد كل واحدهاي اخذ شده تقسيم ميشود.

تبصره 2:

دوره تابستاني، به عنوان نيمسال تحصيلي محسوب نمي شود. نمرات دروسي كه دانشجو در دوره تابستاني مي گذراند، تنها در محاسبه ميانگين كل دانشجو محسوب ميشود. به همين نحو نمرات دانشجو در نيمسالي كه الزاما كمتر از 12 واحد انتخاب مي كند و كسر بودن واحدها خارج از اراده اواست نيز مانند دروس تابستاني در ميانگين كل او محاسبه مي شود، ولي آن نيمسال جزو حداكثر مدت مجاز تحصيل دانشجو محسوب خواهدشد.

نام نويسي مشروط

ماده 27:

ميانگين نمرات دانشجو درهيچ نيمسال تحصيلي نبايد كمتر از 12 باشد درغير اين صورت نام نويسي دانشجو در نيمسال بعد به صورت مشروط خواهدبود.

 

تبصره:

هر دانشگاه موظف است موضوع مشروط بودن دانشجو را هربار به وي كتبا اطلاع دهد و يك نسخه ازآن را در پرونده دانشجو ضبط نمايد. بااين وصف قصور در اخطار به وي از طرف دانشگاه و يا اظهار بي اطلاعي دانشجو از اين امر، مانعي در اجراي مقررات نخواهد بود.

ماده 28:

دانشجويي كه به صورت مشروط نام نويسي مي كند، جز در آخرين نيمسال تحصيلي حق انتخاب بيش از 14 واحد درسي درآن نيمسال را ندارد.

ماده 29:

در صورتي كه ميانگين نمرات دانشجو در دوره هاي كارشناسي و كارشناسي ارشد پيوسته درسه نيمسال متوالي يا 4 نيمسال متناوب و در دوره هاي كارداني و كارشناسي ناپيوسته در دونيمسال تحصيلي، اعم از متوالي يا متناوب كمتر از 12 باشد درهر مرحله اي كه باشد از ادامه تحصيل محروم مي شود.

ماده 30:

دانشجويي كه به لحاظ مشروط شدن بيش از حد، از ادامه تحصيل در دوره كارشناسي محروم مي شود، در صورتي كه واحدهاي مقطع پايين تر رشته مربوط را تا سقف مجاز با موفقيت گذرانده باشد و ميانگين كل او در اين واحدها كمتر از 10 نباشد مي تواند با رعايت ساير ضوابط مربوط مدرك مرسوم مقطع كارداني را درآن رشته دريافت كند.

ماده 31:

دانشجويي كه به دليل مشروط شدن بيش از حد، از ادامه تحصيل محروم مي شود درصورت انجام يا لغو تعهداتي كه در دوران تحصيل سپرده است، مي تواند براي تحصيل مجدد در آزمون سراسري شركت كند و درصورت قبولي دررشته مورد علاقه خود ادامه تحصيل دهد.

دانشگاه پذيرنده مي تواند، واحدهائي را كه دانشجو دررشته قبلي گذرانده است، با برنامه رشته جديد تطبيق داده و طبق ضوابط اين آيين نامه بعضي يا تمام آنها را به پذيرد.

شمول آيين نامه به دوره كارشناسي ارشد پيوسته

ماده 32:

دانشجوي دوره كارشناسي ارشدپيوسته، درطول تحصيل تاسقف واحدهاي قابل قبول دوره كارشناسي( 135تا140)

تابع مقررات آيين نامه است ودر دروس تخصصي، پروژه و پايان نامه كه در برنامه مصوب با علامت ستاره مشخص شده اند تابع آيين نامه كارشناسي ارشد ناپيوسته خواهدبود.

تعاريف | فصل اول | فصل دوم | فصل سوم | فصل چهارم | فصل پنجم | فصل ششم | فصل هفتم | فصل هشتم | فصل نهم | فصل دهم | فصل يازدهم | فصل دوازدهم