فصل پنجم : حذف و اضافه

ماده 17:

دانشجو ميتواند در هرنيمسال تحصيلي، فقط درمهلتي كمتر از دو هفته، پس از شروع نيمسال تحصيلي حداكثر دودرس ديگر انتخاب يا دودرس انتخابي خودرا حذف يادودرس انتخابي خودرابا دو درس ديگر جابه جا نمايد، مشروط برآنكه تعداد واحدهاي انتخابي وي از حد مقرر تجاوز نكند.

ماده 18:

درصورت اضطرار دانشجو ميتواند تا 5 هفته به پايان نيمسال تحصيلي مانده فقط يكي از درسهاي نظري خود را با تأييد گروه آموزشي مربوط حذف كند، مشروط برآنكه اولا غيبت دانشجو درآن درس بيش از مجموع ساعات آن درس نباشد و ثانيا، تعداد واحدهاي باقيمانده وي از 12 واحد كمتر نشود.

ماده 19:

حذف كليه درسهاي اخذشده دريك نيمسال، تنها درصورتي مجاز است كه بنابه تشخيص شوراي آموزشي دانشگاه، دانشجو قادر به ادامه تحصيل درآن نيمسال نباشد دراين صورت نيمسال مزبور جزو حداكثر مجاز تحصيل دانشجو محسوب خواهدشد.

تعاريف | فصل اول | فصل دوم | فصل سوم | فصل چهارم | فصل پنجم | فصل ششم | فصل هفتم | فصل هشتم | فصل نهم | فصل دهم | فصل يازدهم | فصل دوازدهم