فصل چهارم : حضور و غياب

حضور درجلسات درس

ماده 14:

حضور دانشجو در تمام جلسات مربوط به هردرس الزامي است و ساعات غيبت دانشجو درهر درس نبايد از 4 مجموع ساعات درس تجاوز كنددرغير اين صورت نمره دانشجو درآن درس صفر محسوب ميشود.

تبصره 1:

درصورتيكه غيبت دانشجو درهر درس بيش از باشد ولي غيبت موجه تشخيص داده شود، آن درس حذف ميشود. دراين حالت رعايت حدنصاب12 واحد درطول نيمسال براي وي الزامي نيست. ولي نيمسال مذكور به عنوان يك نيمسال كامل جزو سنوات تحصيلي دانشجو محسوب ميشود.

تبصره 2:

غيبت در جلسات دو هفته اول هر درس به دليل حذف و اضافه يا به هر دليل ديگر مجاز نيست و درصورت پيشامد جزو غيبت مجاز دانشجو محسوب ميشود.

ماده 15:

غيبت غيرموجه در امتحان هردرس به منزله گرفتن نمره صفر درامتحان آن درس است و غيبت موجه درامتحان هر درس موجب حذف آن درس ميگردد.

ماده 16:

تشخيص موجه بودن غيبت درجلسات درس ودرامتحان برعهده شوراي آموزشي دانشگاه يا كميته منتخب آن شورا است.

تعاريف | فصل اول | فصل دوم | فصل سوم | فصل چهارم | فصل پنجم | فصل ششم | فصل هفتم | فصل هشتم | فصل نهم | فصل دهم | فصل يازدهم | فصل دوازدهم