فصل سوم: واحدهاي درسي و طول مدت تحصيل

تعداد واحدها
ماده 10:
تعداد واحدهاي درسي لازم براي گذراندن هريك از دوره هاي تحصيلي به شرح زير است:

  • دوره هاي كارداني بين 68 تا 72 واحد
  • دروه هاي كارشناسي پيوسته غير از رشته هاي فني و مهندسي 130تا 135 واحد.
  • دوره هاي كارشناسي پيوسته فني و مهندسي 130 تا 140 واحد.
  • دوره هاي كارشناسي ناپيوسته 67 تا 70 واحد.
  • دوره هاي كارشناسي ارشد پيوسته 172 تا 182 واحد.

ماده 11:
هر دانشجو ميتواند در هرنيمسال تحصيلي حداقل 12 و حداكثر 20 واحد درسي را انتخاب كند.

تبصره 1: در آخرين نيمسال تحصيلي دانشجو از رعايت شرط انتخاب 12 واحد معاف است.

تبصره 2: درصورتيكه دانشجو براي فراغت از تحصيل تنها يك درس باقيمانده داشته باشد با نظر دانشگاه وتأييد استاد مربوط ميتواند امتحان آن درس رادر طول نيمسال از طريق معرفي به استاد بگذراند.

تبصره 3:

اگر دانشجوئي در يك نيمسال ميانگين كل نمراتش حداقل 17 باشد ميتواند با نظر دانشگاه در نيمسال بعد حداكثر تا 24 واحد درسي را انتخاب كند.

تبصره 4:

در مواردي كه دانشجو براي فراغت از تحصيل حداكثر 24 واحد باقي داشته باشد، حتي اگر مشروط باشد با نظر دانشگاه ميتواند تمامي واحدهاي باقي مانده را دريك نيمسال انتخاب كند.

تبصره 5:

تعداد واحدهاي انتخابي در دوره تابستاني حداكثر 6 واحد درسي است.

دروس پيشنياز

ماده 12:

آن دسته از پذيرفته شدگان آزمون سراسري ورودي دانشگاهها در دوره هاي كارداني، كارشناسي و كارشناسي ارشد پيوسته در همه رشته هاي تحصيلي كه نمره خام امتحان آنها در آزمون ورودي دريك ياچند درس به تشخيص شوراي آموزشي دانشگاه پذيرنده، از حدنصاب معيني كمتر باشد موظفند حسب نياز رشته دروسي را كه آن دانشگاه تعيين ميكند به عنوان دروس جبراني يا (پيشنياز دانشگاهي) علاوه بر دروس مندرج در برنامه مصوب بگذرانند.

تبصره 1 :

تعيين نوع درس، تعداد واحد، ريزمواد، نحوه ارائه و زمان تدريس دروس پيشنياز دانشگاهي برعهده شوراي آموزشي دانشگاه پذيرنده است.

تبصره 2 :

سازمان سنجش آموزش كشور، موظف است پس از اعلام نتايج آزمون ورودي، كارنامه پذيرفته شدگان مشتمل بر نمره خام آنها رادرهريك از مواد امتحاني دراختيار دانشگاههاي ذيربط قرار دهد.

تبصره 3:

ارائه دروس پيشنياز دانشگاهي و چگونگي اجراي آنها در دانشگاهها ازهر حيث مانند دروس دانشگاهي، تابع مقررات آموزش عالي است. نمره اين دروس دركارنامه دانشجو ثبت و درميانگين قبولي ياردي دانشجو نيز تأثير دارد.

تبصره 4:

به حداكثر طول دوره تحصيل دانشجوياني كه حداقل 8 واحد از دروس پيشنياز دانشگاهي را گذرانده باشند، يك نيمسال تحصيلي افزوده ميشود.

طول دوره

ماده 13:

حداكثر مدت مجاز تحصيل دردوره هاي كارداني و كارشناسي ناپيوسته 3 سال و در دروه هاي كارشناسي پيوسته 6 سال است. درصورتي كه دانشجو نتواند واحدهاي دوره را درحداكثر مدت مجاز تحصيل با موفقيت بگذراند از دانشگاه مربوط اخراج ميشود.

تعاريف | فصل اول | فصل دوم | فصل سوم | فصل چهارم | فصل پنجم | فصل ششم | فصل هفتم | فصل هشتم | فصل نهم | فصل دهم | فصل يازدهم | فصل دوازدهم