فصل دوم : نظام آموزشي

تعريف واحد درسي

ماده 5:

آموزش در تمام دانشگاههاي كشور مبتني بر نظام واحدي است. در نظام واحدي، ارزش هر درس با تعداد واحدهاي آن درس سنجيده ميشود و قبولي يا عدم قبولي دانشجو دريك درس، به همان درس محدود است.

هر واحد درس، مقدار يا ميزان درسي است كه مفاد آن به صورت نظري 17 ساعت، عملي(يا آزمايشگاهي) 34 ساعت، كارگاهي (يا عمليات ميداني) 51 ساعت، كارآموزي و كارورزي (يا كار درعرصه) 68 ساعت، در طول يك نيمسال تحصيلي (يا دروه تابستاني) و طبق برنامه مصوب شوراي عالي برنامه ريزي تدريس ميشود. در مورد رشته هايي كه داراي پروژه هستند مدت اجراي پروژه متناسب با واحد آن، توسط استاد مربوط تعيين ميشود.

سال تحصيلي

ماده 6:

هر سال تحصيلي مركب از دو نيمسال تحصيلي وعنداللزوم يك دوره تابستاني است و هرنيمسال تحصيلي شامل 16 هفته وهر دوره تابستاني شامل 6 هفته آموزش است.

تبصره:

مدت امتحانات پاياني نيمسال يا پايان دوره تابستاني جزومدت آموزش محسوب نميشود.

حدود اختيارات دانشگاه در مورد برنامه درسي

ماده 7:

تمام دانشگاهها موظفند برنامه هاي درسي مصوب شوراي عالي برنامه ريزي را اجرا نمايند.

ترتيب دروس با رعايت پيشنيازها، روش تدريس و جابجا كردن مطالب جديد دريك درس و انتخاب منابع برعهده دانشگاههاست.

ساعات حل تمرين

ماده 9:

دانشگاهها مي توانند درصورت لزوم به تشخيص گروه آموزشي، درهر رشته از دوره هاي كارشناسي، تا 20 ساعت، در دوره هاي كارداني و كارشناسي ناپيوسته تا 10 ساعت به عنوان حل تمرين به ساعات تدريس رشته، در طول دوره بيفزايند.

تعاريف | فصل اول | فصل دوم | فصل سوم | فصل چهارم | فصل پنجم | فصل ششم | فصل هفتم | فصل هشتم | فصل نهم | فصل دهم | فصل يازدهم | فصل دوازدهم