فصل دوازدهم : فراغت از تحصيل

ماده 64:

دانشجويي كه كليه واحدهاي درسي يكي از دوره هاي كارداني، كارشناسي ناپيوسته و كارشناسي پيوسته را طبق برنامه مصوب و براساس مقررات اين آيين نامه با موفقيت گذرانده باشد فارغ التحصيل آن دوره شناخته ميشود.

تبصره 1 :

تاريخ فراغت از تحصيل روزي است كه آخرين نمره درسي دانشجو توسط استاد به اداره آموزش دانشكده يا دانشگاه تحويل ميشود.

تبصره 2:

با توجه به تبصره 1 و رعايت دقيق ماده 24 ضرورت دارد، هر دانشگاه در هر نيمسال زمان خاصي رابراي اعلام فراغت از تحصيل دانشجويان تعيين و مقدمات آن را فراهم سازد.

ماده 65:

ميانگين كل نمرات دانشجو در پايان دوره تحصيل، بايد حداقل 12 باشد، تا در رشته تحصيلي خود حسب مورد مدرك كارداني يا كارشناسي دريافت كند. در صورتي كه ميانگين نمرات دانشجو از 12 كمتر باشد، چنانچه از نظر طول تحصيل مانعي نداشته باشد ميتواند، حداكثر تا 20 واحد درسي از درسهايي را كه با نمره كمتر از 12 قبول شدهاست در يك نيمسال تحصيلي (در دوره كارداني) و 2 نيمسال تحصيلي (در دوره كارشناسي)، مجددا انتخاب و آن درس را تكرار كند تا ميانگين كل خود را جبران نمايد.

در اين صورت نمرات دروس تكراري علاوه بر نمرات قبلي در كارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه ميانگين كل نمرات او محسوب ميشود.

تبصره 1:

دانشجويي كه نتواند يا نخواهد از مقررات مذكور در اين ماده استفاده كند يا علي رغم استفاده از آن نتواند كمبود ميانگين كل نمرات خود را جبران نمايد، درصورتي كه در مقطع كارشناسي يا كارشناسي ارشد پيوسته باشد، براساس ماده 30 ميتواند با اخذ مدرك مقطع تحصيلي پايينتر فارغ التحصيل شود.

تبصره 2:

دانشجويان دوره دكتري عمومي داروسازي و كارشناسي ارشد پيوسته ساير رشتهها كه بيش از 135 واحد درسي دوره را با حداقل ميانگين نمرات 12 گذرانده باشند در صورتي كه به دلايلي از تحصيل منع شوند و يا مايل به ادامه تحصيل نباشند ميتوانند حسب درخواست خود با مدرك كارشناسي در رشته داروسازي با رشته مربوط فارغ التحصيل شوند.

ماده 66:

اين آيين نامه در 12 فصل و 66 ماده و 48 تبصره در جلسات 316 الي 339 شوراي عالي برنامه ريزي مورد بررسي قرار گرفت و سرانجام در جلسه 339 مورخ 14/2/1376 به تصويب نهايي رسيد و از تاريخ تصويب براي آن دسته از دانشجوياني كه از سال تحصيلي 77-1376 وارد دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي ميشوند لازم الاجرا است و از اين تاريخ به بعد تمام آيين نامهها، بخشنامهها و دستورالعملهاي مغاير با آن براي اين قبيل دانشجويان لغو ميشود.

تعاريف | فصل اول | فصل دوم | فصل سوم | فصل چهارم | فصل پنجم | فصل ششم | فصل هفتم | فصل هشتم | فصل نهم | فصل دهم | فصل يازدهم | فصل دوازدهم