فصل يازدهم : پذيرش واحدهاي درسي

ماده 63:

معادل سازي و پذيرش دروسي كه قبول شدگان آزمون سراسري قبلا در دانشگاهها يا ديگر مقاطع تحصيلي گذراندهاند با رعايت شرايطي به شرح زير مجاز است:

1- دانشجو با توجه به سوابق تحصيلي خود مجاز به شركت در آزمون ورودي رشته جديد باشد.

2- دانشگاه قبلي و مدارك تحصيلي آن مورد تأييد وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي باشد.

3- تحصيل دانشجو در دانشگاه قبلي مطابق برنامه مصوب شوراي عالي برنامه ريزي باشد.

4- محتواي آموزشي دروس گذرانده شده دانشجو با دروس رشته جديد به تشخيص گروه آموزشي اشتراك محتوايي داشته و نمره هر يك از دروس از 12 كمتر نباشند.

تبصره 1:

معادل سازي و پذيرفتن دروس توسط گروههاي آموزشي ذيربط در دانشگاه پذيرنده انجام ميشود.

تبصره 2:

نمرات دروس پذيرفته شده از دانشجو در محاسبه ميانگين نيمسال محسوب نميشود ولي در محاسبه ميانگين كل دانشجو محسوب خواهدشد.

تبصره 3:

به ازاء هر 20 واحد از دروس پذيرفته شده دانشجو يك نيمسال تحصيلي از حداكثر مدت مجاز تحصيل وي كاسته ميشود.

تعاريف | فصل اول | فصل دوم | فصل سوم | فصل چهارم | فصل پنجم | فصل ششم | فصل هفتم | فصل هشتم | فصل نهم | فصل دهم | فصل يازدهم | فصل دوازدهم