فصل دهم : تغيير رشته

ماده 55:

دانشجو در طول دوران تحصيل در مقطع كارداني و كارشناسي مي تواند با داشتن شرايط زير و موافقت گروه آموزشي ذيربط از يك رشته به رشته ديگر در يك گروه آزمايشي و همان دانشگاه تغيير رشته دهد:

1- ادامه تحصيل متقاضي در رشته قبلي از نظر مقررات آموزشي بلامانع باشد.

2- حداقل و حداكثر واحدهاي دوره را گذرانده باشد.

3- نمره آزمون ورودي متقاضي از نمره آزمون پايينترين فرد پذيرفته شده در سهميه و رشته مورد تقاضا در همان سال كمتر نباشد.

4- با توجه به حداكثر مدت مجاز تحصيل، امكان گذراندن واحدهاي درسي مورد نياز در رشته جديد را داشته باشد.

تبصره 1:

تغيير رشته دانشجوياني كه به دستگاههاي اجرايي خاص تعهد دارند با رعايت كليه شرايط اين ماده و اعلام موافقت دستگاه اجرايي ذيربط امكان پذيراست.

تبصره 2:

تغيير رشته به رشتههايي كه در ضوابط گزينش آنها شرايط خاص پيشبيني شدهاست،موكول به احراز شرايط مربوط است.

تبصره 3:

دانشجو در هر يك از مقاطع تحصيلي تنها يك بار ميتواند تغيير رشتهدهد.

ماده 56:

تغيير رشته در مقاطع تحصيلي هم سطح، صورت ميگيرد در غير اينصورت فقط از مقطع بالاتر به مقطع پايينتر امكان پذيراست.

ماده 57:

در صورت موافقت با تقاضاي تغيير رشته، دانشجو موظف است در اولين فرصت در رشته جديد نامنويسي كند و پس از نامنويسي، دانشجو حق بازگشت به رشته قبلي را ندارد.

تبصره:

اقدام نكردن دانشجو به نامنويسي در رشته جديد در وقت معين به منزله انصراف از تغيير رشته تلقي ميشود و حق تغيير رشته تا پايان دوره از وي سلب ميگردد.

ماده 58:

دروسي كه دانشجو در رشته قبلي گذرانده است در گروه آموزشي رشته جديد بررسي و معادل سازي ميشود و فقط دروسي از وي پذيرفته ميشود كه به تشخيص گروه آموزشي، با دروس رشته جديد اشتراك محتوايي داشته باشد و نمره هر يك از آن دروس نيز از 12 كمتر نباشد.

تبصره 1:

دروس پذيرفته شده در كارنامه دانشجو ثبت و نمرات آنها در محاسبه ميانگين كل منظور ميشود، ولي نمرات دروس پذيرفته نشده بدون احتساب در ميانگين در كارنامه دانشجو باقي ميماند در اين حال چنانچه ميانگين كل واحدهاي پذيرفته نشده او كمتر از 12 باشد، جمعا به عنوان يك نيمسال مشروطي براي دانشجو در رشته جديد منظور ميشود.

تبصره 2:

در صورتي كه تعداد واحدهاي دروس پذيرفته نشده دانشجو، در حدي باشد كه امكان گذراندن واحدهاي مورد نياز رشته جديد را در طول مدت مجاز تحصيل، از وي سلب كندبا تقاضاي تغيير رشته او موافقت نميشود.

تغيير رشته اضطراري

ماده 59:

چنانچه دانشجو به تشخيص شوراي آموزشي دانشگاه در دوران تحصيل دچار بيماري يا سانحهاي گردد كه توانايي ادامه تحصيل در آن رشته و يا امكان بهرهگيري از كارآيي حاصل از آن را طبق جداول نقص عضو از دست بدهد، ميتواند با رعايت ساير مقررات به رشته ديگري متناسب با رشته خود در همان گروه آزمايشي كه از لحاظ نمره آزمون ورودي نزديكترين نمره را دارد تغيير رشته دهد. در اين حال دانشجو از رعايت شرايط موضوع ماده 55 (باستثناي بند 1) و ماده 57 معاف خواهد بود.

تبصره:

در مواردي كه دانشجو به دلايل نقص عضو و بيماري، توانائي ادامه تحصيل در هيچ يك از رشتههاي گروه آزمايشي مربوط را نداشته باشد، كميسيون آموزشي دانشگاه پس از بررسي كامل مسأله نسبت به تغيير رشته دانشجو به رشتهاي در گروه آزمايشي ديگر تصميم ميگيرد.

ماده 60:

دانشجويان دوره دكتري پزشكي عمومي، دندانپزشكي، داروسازي و دامپزشكي يا دورههاي كارشناسي ارشد پيوسته، كه به دلايلي از تحصيل در دوره مربوط منع شدهاند، در صورتي كه حداقل واحدهاي معادل دوره كارداني يا كارشناسي را گذرانده باشند، با تصويب شوراي آموزشي دانشگاه و يا احتساب واحدهايي كه گذراندهاند، ميتوانند به يكي از رشتههاي گروه پزشكي يا يكي از رشتههاي مرتبط با آن در گروه ديگر، در مقاطع كارداني يا كارشناسي، تغيير رشته دهند و پس از تطبيق واحدهاي گذرانده شده دررشته جديد به ادامه تحصيل بپردازند.

تبصره:

در صورتي كه دانشگاه مبدأ، فاقد رشته متناسب براي تغيير رشته اين گونه دانشجويان باشد، شوراي آموزشي دانشگاه نظر خود را داير بر تغيير رشته دانشجو، حسب مورد ببه معاونت آموزشي وزارت فرهنگ و آموزش عالي يا معاونت آموزشي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اعلام ميكند، تا دانشجو را در يكي از دانشگاههاي ديگر جايابي نمايند.

ماده 61:

متقاضي تغيير رشته بايددرخواست خود را همراه مدارك لازم، حداقل 6 هفته پيش از شروع نيمسال تحصيلي به اداره آموزش دانشگاه در محل تحصيل خود تسليم نمايد.

ماده 62:

تغيير رشته از مقطع كارشناسي به مقطع كارداني بلامانع است دراين حال براي اين گونه دانشجويان حداكثر مدت مجاز تحصيل بر مبناي دوره كارداني محاسبه و به ازاي هر 20 واحد پذيرفته شده از دانشجو، يك نيمسال از طول تحصيل وي كاسته ميشود.

تعاريف | فصل اول | فصل دوم | فصل سوم | فصل چهارم | فصل پنجم | فصل ششم | فصل هفتم | فصل هشتم | فصل نهم | فصل دهم | فصل يازدهم | فصل دوازدهم