آيين نامه انتقال دانشجويان ايراني دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي خارج به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي داخل كشور مصوبه دويست و نودونهمين جلسه شوراي عالي برنامه ريزي مورخ 28/3/1374

 

شوراي عالي برنامه ريزي در دويست و نودونهمين جلسه مورخ 28/3/1374 خود بنا به پيشنهاد كميسيون تدوين آيين نامه ها و براساس مصوبات و دستورالعملهاي پيشين، آيين نامه انتقال دانشجويان ايراني دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي خارج از كشور به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي داخل كشور را به شرح پيوست تصويب و براي اجرا ابلاغ ميكند و با ابلاغ آن كليه آييننامه ها، مصوبات و دستورالعملهاي قبلي و مغاير با مواد اين آيين نامه لغو ميگردد.

فصل اول: هدف و تعاريف

ماده 1- هدف:

به منظور تسهيل ادامه تحصيل دانشجويان ايراني شاغل به تحصيل در خارج كشور كه دوره تحصيل آنها ناتمام مانده و به ميهن بازگشته اند و قصد ادامه تحصيل در دانشگاههاي داخل كشور را دارند اين آيين نامه تصويب و به مرحله اجرا گذاشته ميشود.

ماده 2-تعاريف:

1-2: منظور از دانشگاه در اين آيين نامه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي داخل يا خارج از كشور اعم از دولتي، غير دولتي و مؤسسات تحقيقاتي است.

2-2: منظور از نظام واحدي دوره هاي تحصيلي است كه درآن دروس به صورت واحدي در نيمسال تحصيلي ارائه ميشوند.

3-2: نظام ساليانه، نظام آموزشي است كه در آن دروس به صورت پيوسته (غيرواحدي) در يك سال تحصيلي ارائه ميگردد.

فصل دوم: شرايط انتقال

ماده 3:

انتقال دانشجويان ايراني از دانشگاههاي خارج به دانشگاههاي داخل، منوط به احراز شرايط عمومي و اختصاصي و ساير شرايط مندرج در اين آيين نامه ارائه، مدارك مورد تأييد سفارت يا نمايندگي سياسي جمهوري اسلامي ايران در كشور مبدأ و موافقت شوراي انتقال وزارت علوم تحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي است.

الف: شرايط عمومي

ماده 4: شرايط عمومي انتقال براي دانشجويان ايراني از دانشگاههاي خارج به دانشگاههاي داخل كشور به شرح زير است:

1-4 : خروج قانوني از كشور.

2-4: معتبر بودن دانشگاه محل تحصيل متقاضي.

3-4: نداشتن منع قانوني براي ادامه تحصيل در دانشگاه مبدأ و دانشگاههاي داخل از نظر مقررات آموزشي و خدمت نظام وظيفه.

4-4: دارا بودن ديپلم كامل متوسطه (يا معادل ارزشيابي شده آن به تأييد وزارت آموزش و پرورش).

5-4: دارابودن مدرك تحصيلي هردوره براي ورود به دوره بعد كه مورد تأييد وزارت علوم تحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي باشد.

ب: شرايط اختصاصي

ماده 5: شرايط اختصاصي انتقال دانشجويان ايراني از خارج به داخل كشور به شرح زيراست:

1-5: ميانگين نمرات امتحان كتبي پايان دوره متوسطه متقاضي نبايد براي انتقال به دوره هاي كارشناسي، از 12 و براي دوره هاي كارشناسي ارشد پيوسته و دكتري عمومي ا ز14 كمتر باشد.

2-5: براي انتقال در مقطع كارشناسي دانشجو ميبايست حداقل 36 واحد درسي را در نظام واحدي، يا معادل آن را در نظام سالانه با حداقل ميانگين كل نمرات 5/2 از 4 ( يا معادل آن براساس تشخيص شوراي انتقال) در دانشگاه مبدأ گذرانده باشد.

3-5: براي انتقال در مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته، دانشجو بايد حداقل 16 واحد درسي را در نظام واحدي يا معادل آن را دريك سال تحصيلي در نظام سالانه با حداقل ميانگين كل نمرات 3 از 4 (يا معادل آن براساس تشخيص شوراي انتقال) در دانشگاه مبدأ گذرانده باشد.

4-5: براي انتقال در مقطع كارشناسي ارشد پيوسته و دكتري عمومي پزشكي، داروسازي، دندانپزشكي و دامپزشكي دانشجو بايد حداقل 52 واحد درسي در نظام واحدي يا حداقل دو سال تحصيلي را در نظام سالانه با حداقل معدل 3 از 4 (يا معادل آن براساس تشخيص شوراي انتقال) در دانشگاه مبدأ گذرانده باشد.

تبصره 1:

در موارد بالا، اگر تعدادي از واحدهاي گذرانده شده داوطلب به هنگام ارزشيابي مدارك تحصيلي دانشجو در مقطع پايينتر پذيرفته شده باشد، اين واحدها در مقطع بالاتر مورد محاسبه قرار نميگيرد.

تبصره 2:

براي دانشجوياني كه به دلايل سياسي از كشور محل تحصيل خود اخراج شده و اين امر به تأييد سرپرستيهاي دانشجويي و نمايندگيهاي دولت جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور رسيده باشد، حداقل تعداد واحدهاي گذرانده شده فوق ميتواند بانظر شوراي انتقال تا نصف كاهش يابد.

اين تبصره شامل همسر و فرزندان اين دانشجويان نيز ميشود.

تبصره 3:

ملاك تعيين تعداد واحدهاي گذرانده شده دانشجو، منحصرأ دروس دانشگاهي است.

ماده 6:

دانشجويان دوره د كتري (ph.D) خارج از كشور كه كليه دروس مربوط و امتحان جامع را به تشخيص شوراي ارزشيابي مدارك تحصيلي با موفقيت گذرانده و فقط پايان نامه آنها نيمه تمام مانده باشد در صورت احراز شرايط انتقال و اخذ پذيرش از يكي از دانشگاههاي داخل،ميتوانند پايان نامه خود را براساس آيين نامه دوره دكتري در دانشگاه مقصد بگذرانند.

تبصره:

براي آن دسته از متقاضيان انتقال در دوره دكتري كه به دلايل سياسي از كشور محل تحصيل اخراج و يا از ادامه تحصيل در دانشگاه مبدأ محروم شده باشند، شوراي انتقال تصميم ميگيرد.

ماده 7:

در صورتي كه دانشجوي انتقالي دوره دكتري، به تشخيص استاد راهنما براي گذراندن پايان نامه نياز به گذراندن تعدادي دروس جبراني داشته باشد، موظف است دروس تعيين شده را به تعداد واحدهاي مورد نياز بگذراند.

ماده 8:

تعيين وضعيت تحصيلي متقاضي و اعتبار دانشگاه مبدأ براي انتقال برعهده شوراي ارزشيابي مدارك تحصيلي خارجي است.

ج: ساير شرايط

ماده 9:

دانشجوياني كه بعد از تصويب قانون اعزام (مورخ 5/2/1364) بدون كسب مجوز از وزارت علوم، تحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي براي ادامه تحصيل به خارج از كشور رفتهاند علاوه بر داشتن شرايط عمومي و اختصاصي مندرج در اين آيين نامه موظفاند شهريه تحصيلي خود را طبق تعرفهاي كه هر سال، حسب مورد، توسط وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تعيين ميشود به دانشگاه مقصد بپردازند.

تبصره:

در مورد پرداخت شهريه دانشجويان بورسيه و اعزامي براي تحصيل، همسر و فرزندان آنها اخراجيهاي سياسي، همسر و فرزندان آنها، همسر و فرزندان كاركنان ثابت و شاغل در نمايندگيهاي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور، همسر و فرزندان اعضاء هيأت علمي دانشگاهها كه براي اتمام تحصيلات يا فرصت مطالعاتي به خارج از كشور رفتهاند، و همچنين دانشجويان ايثارگر (رزمنده، شاهد و جانباز و آزاده) و دانشجوياني كه قبل از تصويب قانون اعزام (مورخ 5/2/1364) از كشور خارج شدهاند، شوراي انتقال تصميم ميگيرد.

ماده 10: درخواست انتقال همسر و فرزندان كاركنان ثابت و شاغل نمايندگيهاي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور، وقتي قابل بررسي است كه:

1- مدت ماموريت و حضور والدين يا همسر دانشجو در خارج از كشور كمتر از 2 سال نباشد.

2- دانشجو در زمان حضور والدين يا همسر، در خارج از كشور وارد دانشگاه شده باشد.

در اين موارد، چنانچه شرايط انتقال پس از اتمام مأموريت والدين يا همسر دانشجو احراز شده باشد مانعي براي پذيرش انتقال او نخواهد بود.

ماده 11:

براي انتقال همسر و فرزندان اعضاي هيات علمي دانشگاههاي داخل، علاوه بر شرايط عمومي مندرج در ماده 4، گذراندن حداقل يكسال تحصيلي در دانشگاه مبدأ با موفقيت كافي است.

ماده 12:

آن دسته از فارغ التحصيلان رشتههاي پزشكي، دندانپزشكي، داروسازي و دامپزشكي از كشورهاي خارجي كه مدرك تحصيلي آنها كارشناسي يا كارشناسي ارشد ارزشيابي ميشود، چنانچه مايل به ادامه تحصيل در داخل كشور براي اخذ مدرك دكتري عمومي (حرفهاي) ، دررشته خود باشند بايد در يك آزمون اختصاصي كه حسب مورد توسط دبيرخانه هاي شوراهاي تخصصي گروه پزشكي و كميته تخصصي دامپزشكي برگزار ميشود شركت كنند. اين افراد در صورت موفقيت در آزمون اختصاصي از طريق شوراي انتقال به يكي از دانشگاههاي داخل كشور معرفي ميشوند تاكمبودهاي درسي خود را نسبت به برنامه مصوب بگذرانند و با مدرك دكتري عمومي (حرفهاي) در رشته مربوط فارغ التحصيل شوند. پرداخت هزينههاي تحصيلي دروس باقي مانده برعهده متقاضي است.

تبصره:

اين قبيل دانشجويان در صورت عدم قبولي در آزمون اختصاصي براساس ضوابط و آيين نامه اي كه توسط شوراي تخصصي مربوط در گروه پزشكي يا كميته تخصصي دامپزشكي تهيه و تدوين ميگردد، ميتوانند به يكي از رشته هاي ديگر پزشكي يا غيرپزشكي كه با رشته تحصيلي آنها سنخيت داشته باشد منتقل و در آن رشته ادامه تحصيل دهند.

انتقال دانشجويان بورسيه

ماده 13:

دانشجويان بورسيه شاغل به تحصيل در خارج از كشور كه متقاضي انتقال به داخل كشور باشند، در صورتي كه شوراي انتقال درخواست آنان را موجه تشخيص دهد، ميتوانند پس از تسويه حساب با اداره كل بورسها باقيمانده تحصيل خود را طبق آيين نامههاي بورس داخل در يكي از دانشگاههاي كشوربه اتمام برسانند.

 

فصل سوم: نحوه انتقال

ماده 14:

درخواست انتقال به همراه مدارك لازم، بايد حداقل سه ماه قبل از شروع نيمسال تحصيلي كه داوطلب قصد انتقال دارد حسب مورد مستقيما به معاونت دانشجوئي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ارسال شود.

تبصره:

فقط مدارك تحصيلي رسمي كه به تأييد نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در كشور محل تحصيل دانشجو رسيده باشد، مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

ماده 15:

درخواست متقاضيان انتقال در شورائي بنام شوراي انتقال دانشجويان ايراني خارج از كشور كه حسب مورد درحوزه معاونت دانشجويي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت ودرمان تشكيل ميشود، مورد بررسي قرار ميگيرد و با توجه به رشته تحصيلي، ظرفيت دانشگاههاي تابعه و شرايط عمومي و اختصاصي متقاضيان نسبت به پذيرش يا رد درخواست آنان اقدام خواهدشد.

تبصره 1:

پذيرش قطعي متقاضيان پذيرفته شده در شوراي انتقال منوط به تأييد صلاحيت عمومي آنان از سوي هيأت مركزي گزينش دانشجواست.

تبصره 2: درخواست انتقال رسيده براي هر سال تحصيلي صرفا براي همان سال معتبر است.

تبصره 3:

متقاضياني كه تا تاريخ تسليم تقاضا بيش از يكسال وقفه تحصيلي داشته باشند دانشجو محسوب نميشوند و به تقاضاي اين گونه متقاضايان ترتيب اثر داده نخواهدشد.

ماده 16: تركيب شوراي انتقال

شوراي انتقال متشكل از 7 نفر به شرح زيراست:

1-16: معاون دانشجوئي وزارت (رئيس شورا)

2-16: نماينده تام الاختيار معاون آموزشي وزارت (در سطح مدير كل)

3-16: مدير كل امور دانشجويان داخل (دبير شورا)

4-16: مدير كل بورسها و دانشجويان خارج

5-16: مدير كل امور فارغ التحصيلان

6-16: 2 نفر عضو هيات علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي

تبصره: اعضاي هيات علمي موضوع بند (6-16) به پيشنهاد معاون دانشجوئي و با حكم وزير منصوب ميشوند.

 

فصل چهارم: ساير مقررات

ماده 17:

محل تحصيل دانشجوي انتقالي در مقاطع غير از دكتري Ph.D با توجه به تناسب رشته تحصيلي توسط شوراي انتقال تعيين ميشود و شورا ضمن ابلاغ موافقت خود با انتقال، با توجه به شرايط تحصيلي، نوع رشته، وجود امكانات، ميزان ظرفيت و تعداد سهميه، دانشجو رابراي ثبت نام به دانشگاه مقصد معرفي مينمايد.

تبصره: سهميه دانشگاهها براي پذيرش دانشجوي انتقالي توسط شوراي انتقال تعيين ميشود.

ماده 18:

تطبيق وضعيت دانشجو با برنامه هاي مصوب و آيين نامه هاي آموزشي و همچنين رعايت ضوابط اجرايي و شرايط فراغت از تحصيل دانشجو برعهده دانشگاه مقصد است.

ماده 19:

ميانگين كل نمرات دروس پذيرفته شده دانشجو در كارنامه وي ثبت و در ارزشيابي نهائي او مورد استفاده قرار ميگيرد.

ماده 20:

حداكثر مدت مجاز تحصيل براي پذيرفته شدگان دوره هاي كارشناسي و كارشناسي ارشد پيوسته به ازاء هر 14 واحد درسي باقيمانده يك نيمسال تحصيلي است و براي دانشجويان دوره هاي كارشناسي ارشد ناپيوسته ودكتري، حداكثر طول مدت تحصيل توسط شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه تعيين ميشود ولي نبايد از حداكثر مدت مجاز تحصيل در آيين نامههاي آموزشي مربوط تجاوز كند.

ماده 21:

چنانچه برخي از مواد اين آيين نامه نياز به دستورالعمل اجرائي داشته باشد، دستورالعمل مربوط توسط معاونتهاي دانشجويي دو وزرات علوم و بهداشت تهيه و پس از تصويب كميسيون تدوين آيين نامه ها با امضاي رئيس شوراي عالي برنامه ريزي ابلاغ ميشود.

ماده 22:

اين آيين نامه در 22 ماده و 12 تبصره در جلسه 299 مورخ 28/3/1374 شوراي عالي برنامه ريزي به تصويب رسيد و از تاريخ تصويب جايگزين آيين نامه ها ومصوبات قبلي شده و به موجب آن كليه آيين نامه ها و دستورالعملها و بخشنامه هاي مغاير با آن لغو ميگردد./ق12/9.