تقویم آموزشي نیمسـال دوم سال تحصیلی   88  -87

پذيرش وثبت نام وروديهاي جديد

08/11/1387 الي09/11/1387

ثبت نام اصلی  (انتخاب واحد)

12/11/1387

شروع کلاسها

13/11/1387

ترمیم(حذف واضافه)

27/11/1387

حذف اضطراری

03/12/1387 الي 23/02/1388

امتحانات میان ترم

20/01/1388 الي 03/02/1388

ايام نقل وانتقالات

5/02/1388 الي 23/02/1388

پاسخگويي دانشجو به فرم ارزشيابي استاد در نرم افزار گلستان

26/02/1388 الي 13/03/1388

پايان كلاسها

13/03/1388

امتحانات پایان ترم

16/03/1388 الي 28/03/1388

ثبت نام مقدماتي نيمسال اول 89-88

12/02/1388 الي 16/02/1388

اصلاح وتاييد ثبت نام مقدماتي نيمسال آتي توسط اساتيد مشاور

 تا 23/02/1388

بازگشت