اداره كل آموزش دانشگاه يزد داراي ساختار سازماني زير است :

 

 

 

 

 

عمده وظايف اين اداره كل عبارتند از :

  1. نظارت بر اجراي آيين نامه ها و مقررات خدمات آموزشي در دانشكده ها و مؤسسات تابعه

  2. تنظيم و نگهداري پرونده تحصيلي دانشجويان و دانش آموختگان

  3. تهيه و تدوين مقررات خدمات آموزشي براي پيشنهاد به شوراي آموزشي دانشگاه

  4. صدور گواهينامه هاي موقت، تاييديه تحصيلي و دانشنامه فارغ التحصيلان

  5. انجام امور مربوط به پذيرش و ثبت نام دانشجويان

  6. ايجاد و حفظ هماهنگي ميان ادارات آموزش كل و مجتمعها و مؤسسات آموزشي تابعه دانشگاه

  7. انجام امور نظام وظيفه و نگهداري پرونده هاي آن

  8. كنترل كار ادارات تابعه از طريق اعمال نظارت بر كار آنها

  9. انجام بررسي هاي لازم در زمينه آيين نامه هاي آموزشي و دانشجويي و تسليم نظرات اصلاحي به مقامات

  10. تهيه و تنظيم آمار دانشجويان و فهرست دانشجويان ممتاز

كـــاركنـــان

 - مديرامور آموزشي : دكتر سيدابوالفضل شاهزاده فاضلي

تلفن داخلي : 2541

 

- معاون مدير كل : حاج سيد مهدي مهديزاده اردكاني

Text Box: تلفن :8123611

 

 

 

 

 

 

 

 

يزد - صفائيه - خيابان پژوهش - پرديسه اصلي دانشگاه يزد - ساختمان شماره 3 فني و مهندسي - حوزه معاونت آموزشي - اداره كل آموزش - تلفن و دورنگار : 8210313-0351